Swedbanks Bull-certifikat och Mini Future Long

Swedbanks Bull-certifikat följer utvecklingen för en underliggande tillgång och ökar i värde med daglig hävstång när underliggande tillgång stiger i värde. Det innebär att certifikatet på daglig basis stiger mer än uppgången i underliggande tillgång. Hur mycket mer, det vill säga, hur stor värdeökningen blir, beror på vilken hävstång du väljer. Väljer du exempelvis Bull-certifikatet med hävstång två innebär det att när underliggande tillgång stiger med en procent under en dag, stiger Bull-certifikatet i värde med 2 procent samma dag. Stiger underliggande tillgång med 2 procent, blir din värdestegring 4 procent och så vidare. Om värdet på tillgången istället sjunker, sjunker kursen i Bull-certifikatet med 2 gånger den dagliga utvecklingen.

Vid en investering i Mini Future Long med en initial hävstång på fem innebär det att när underliggande tillgång stiger med en procent under en dag, stiger Mini Future Long i värde med fem procent samma dag. Stiger underliggande tillgång med två procent, blir din värdestegring 10 procent och så vidare. Om värdet på tillgången istället sjunker, sjunker kursen i Mini Future Long med fem gånger den dagliga utvecklingen. 

Mini Future Long har en så kallad linjär hävstång vilket innebär att hävstången förändras kontinuerligt. Det som påverkar hävstången till största delen är förändringen i priset på den underliggande tillgången. Om priset på den underliggande tillgången stiger kommer hävstången minska. Ju mer den underliggande tillgången ökar i värde, desto lägre hävstång kommer en Mini Future Long få. Ju mer den underliggande tillgången minskar i värde desto högre hävstång kommer en Mini Future Long få.

Swedbanks Bear-certifikat och Mini Future Short

Swedbanks Bear-certifikat följer utvecklingen för en underliggande tillgång och ökar i värde med daglig hävstång när underliggande tillgång faller i värde. Det innebär att certifikatet på daglig basis stiger mer än nedgången i underliggande tillgång. Hur mycket mer, det vill säga, hur stor värdeökningen blir beror på vilken hävstång du väljer. Swedbank erbjuder flera Bear-certifikat med olika hävstång. Väljer du exempelvis ett Bear-certifikat med hävstång två innebär det att när underliggande tillgång faller med en procent under en dag, stiger Bear-certifikatet i värde med 2 procent samma dag. Faller underliggande tillgång med 2 procent, blir din värdestegring 4 procent och så vidare. Om värdet på tillgången istället stiger, sjunker kursen i Bear-certifikatet med 2 gånger den dagliga utvecklingen.

Vid en investering i Mini Future Short med en initial hävstång på fem innebär det att när underliggande tillgång faller med en procent under en dag, stiger Mini Future Short i värde med fem procent samma dag. Faller underliggande tillgång med två procent, blir din värdestegring 10 procent och så vidare. Om värdet på tillgången istället stiger, sjunker kursen i Mini Future Short med fem gånger den dagliga utvecklingen.

Mini Future Short har en så kallad linjär hävstång vilket innebär att hävstången förändras löpande. Det som påverkar hävstången till största delen är förändringen i priset på den underliggande tillgången. Om priset på den underliggande tillgången stiger kommer hävstången bli större. Ju mer den underliggande tillgången ökar i värde, desto högre hävstång kommer en Mini Future Short få. Ju mer den underliggande tillgången minskar i värde desto lägre hävstång kommer en Mini Future Short få.

Risker

Bull & Bear certifikat och Mini Futures kan vara kopplade till olika tillgångsslag och marknader som exempelvis enskilda aktier, aktieindex, råvaror eller valutor. Alla placeringar är förenade med risker och ju högre hävstång produkten har desto större är risken i investeringen. Om underliggande marknad går i motsatt riktning till din tro riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Bull & Bear-certifikat och Mini Futures.

Marknadsrisk

Detta innebär att värdet av det finansiella instrumentet bland annat kommer att variera med underliggande tillgångs utveckling. Skulle underliggande tillgång sjunka i värde kommer värdet på Bull-certifikatet eller Mini Future Long att sjunka med hävstången gånger dagliga förändringen. På liknande sätt kommer Bear-certifikatet eller Mini Future Short att falla i värde om underliggande tillgång stiger. Det bör poängteras att Bull & Bear och Mini Futures är hävstångsprodukter och kan komma att uppvisa stora prisrörelser, såväl positiva som negativa. Om underliggande marknad går i motsatt riktning till din tro riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. En särskild marknadsrisk uppstår dessutom när marknaden för underliggande tillgång är öppen för handel men marknadsplatsen för Bull & Bear eller Mini Futures är stängd, läs mer under Likviditetsrisk nedan.

Kreditrisk

Swedbanks Bull & Bear och Mini Futures är finansiella instru­ment emitterade av Swedbank. Det betyder att du som innehavare av Bull & Bear eller Mini Futures har en kreditrisk på Swedbank. Med kreditrisk menas risken att om banken går i konkurs och inte kan fullfölja sina betal­ningsåtaganden gentemot fordringshavare, skulle du som placerare riskera att förlora delar av eller hela ditt placerade belopp. Detta oavsett hur den underlig­gande marknaden utvecklats under löptiden. Ett sätt att bedöma kreditrisken på Swedbank är att titta på bankens kreditbetyg som redovisas på www.swed­bank.com/investor-relations/debt-investor/rating. En investering i en Bull & Bear eller Mini Future omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Likviditetsrisk

Är att risken av handeln på marknaden minskar kraftigt eller upphör, vilket gör det svårt eller omöjligt för dig att sälja din placering. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs, drabbas av tekniska fel eller åläggs restriktioner under viss tid. Vid sådana tillfällen kan det hända att banken inte ställer köpkurser. Banken kan även själv drabbas av tekniska fel eller annan händelse som under kortare eller längre perioder omöjliggör upprätthållande av en likvid marknad.

Valutarisk 

Valutarisk förekommer i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta. Det innebär att certifikatet kan minska i värde på grund av valutakursförändringar.

Urholkningsrisk

Certifikatets värde reduceras även vid en sidledes marknadsutveckling på grund av certifikatets konstruktion. Längre innehav kan därför bli ofördelaktigt och den rekommenderade placeringshorisonten är därför kortsiktig.

Certifikaten rekommenderas därför inte som en passiv investering eller vid en tro på en sidledes marknad.