Vissa av dokumenten finns också på engelska. Some of the documents are also available in English.

Villkor depå

Allmänna bestämmelser för depåavtal - Sparbank

Villkor depå inom individuellt pensionssparande

Allmänna bestämmelser för depåavtal angående depå kopplad till specifikt pensionssparavtal, s k pensionsdepå - Sparbank

Villkor fondkonto

Villkor Fondkonto och fondhandel - Sparbank

Villkor investeringssparkonto

Villkor Investeringssparkonto - Sparbank

MiFID - information

Sparbankens riktlinjer för utförande av order
Swedbanks riktlinjer för utförande av order
Information om Sparbanken och Swedbank samt om förvaring och handel med finansiella instrument m.m. (Depåtjänst)
Information om Sparbanken och om handel med fondandelar
Sparbankens information om incitament (Depåtjänst)
Sparbankens information om incitament - Fondkontotjänst
Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Sparbankens värdepappersrörelse
Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Swedbanks värdepappersrörelse
Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument
Information om kundkategorisering
Eng. Information on Client Categorisation

EMIR - information

Regler för portföljavstämning och tvistelösning enligt EMIR avseende OTC-derivatkontrakt
Eng. Rules regarding portfolio reconciliation and dispute resolution in accordance with EMIR with respect to OTC derivative contracts
Allmänna villkor Transaktionsrapportering enligt EMIR
Eng. General terms and conditions regarding Transaction reporting in accordance with Emir
Avtal om transaktionsrapportering enligt EMIR
Eng. Agreement on transaction reporting in accordance with EMIR