Hoppa till textinnehållet

Prospekt för nyemissioner och börsnoteringar

Three business people in discussion.

Vi är med och arrangerar olika typer av bolagshändelser. Ta del av prospekt för nyemissioner, börsnoteringar och andra typer av bolagshändelser.

Teckna B-aktier i K2A Knaust & Andersson Fastigheter

K2A är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på egenproducerade, välplanerade, hållbara och Svanenmärkta hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget kombinerar bostadsportföljen med samhällsfastigheter för att stärka det löpande kassaflödet. Prioriterade marknader är Mälardalen och ett antal utvalda universitets- och högskoleorter. För att främja fortsatt tillväxt och utveckling genomför bolaget en kombinerad nyemission och ägarspridning samt notering av bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm.

Anmälningsperiod för allmänheten: 11-18 juni 2019
Anmälningsperiod för institutioner: 11-19 juni 2019

Prospekt och anmälningssedel

Teckna aktier i Tobin Properties nyemission

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. 

På förslag av styrelsen beslutade årsstämman i Tobin Properties den 25 april 2019 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare att teckna nya stamaktier i Tobin Properties. Vid full teckning tillför erbjudandet Bolaget högst cirka 409 MSEK före emissionskostnader, genom utgivande av högst 81 847 660 nya stamaktier, medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 8 184 766 SEK. Teckningskursen har fastställts till 5,00 SEK per aktie.

Tobin Properties har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från aktieägaren Dagon Sverige AB. Teckningsförbindelsen uppgår sammanlagt till cirka 354 MSEK, motsvarande cirka 86,6 procent av Företrädesemissionen. Dagon Sverige AB garanterar därutöver Företrädesemissionen upp till ett belopp om cirka 409 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Ingen garantiersättning utgår i samband med garantiåtagandet. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandet. Därmed är Företrädesemissionen i sin helhet föremål för teckningsåtaganden eller emissionsgarantier.

Teckningsperiod: 8 maj 2019 till och med den 22 maj 2019.

Prospekt och anmälningssedlar

Prospectus

For information in English.

Vad är en nyemission?

En nyemission är när ett aktiebolag erbjuder befintliga och/eller potentiella aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Syftet med en nyemission är få in kapitel/nya pengar i företaget för att till exempel finansiera en expansion eller undvika konkurs. För att locka allmänheten att investera i företaget så erbjuds ofta de nya aktierna till ett lägre pris än de gamla.

Vad är en börsnotering?

En börsnotering/börsintroduktion – Initial Public Offering (IPO) på engelska – är när man gör aktierna i ett aktiebolag tillgängliga för handel på en aktiebörs, där aktien samtidigt noteras. Skälen till varför ett företag väljer att göra en börsnotering kan vara att företaget behöver kapital för att växa, att grundarna vill dra sig ur företaget eller en ägarspridning av aktierna