Skip to content

Flera arvingar/dödsbodelägare

Så här gör ni vid arvskiften när ni är flera arvingar/dödsbodelägare och där ni förvaltar dödsboet själva.

 

Information för dig som arbetar på en jurist-, advokat- eller begravningsbyrå

 1. När någon avlider upprättas en bouppteckning eller dödsboanmälan

  Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket och ni skickar en vidimerad* kopia till oss. Det är viktigt att ni skickar in samtliga sidor av bouppteckningen. Ifall bouppteckning ej upprättats skickar ni istället en vidimerad* kopia av dödsboanmälan (denna registreras inte hos Skatteverket) till oss.

 2. Information om hur arvet ska fördelas

  Fyll i och underteckna blanketten ”Fördelning arvskifte” nedan. Om det finns en arvskifteshandling upprättad kan ni skicka in en vidimerad* kopia av denna som samtliga dödsbodelägare innan vidimering ska ha undertecknat. I de fall en eller flera dödsbodelägare är omyndig, företräds av förvaltare eller god man måste en skriftlig arvskifteshandling upprättas och godkännas av överförmyndaren.

  Fördelning arvskifte

 3. Fullmakt

  De dödsbodelägare som inte själva skrivit under blankett om hur arvet ska skiftas lämnar fullmakt till den som fyllt i blankett om fördelning av arv. Fullmakten ska skickas in i original.

  Fullmakt dödsbo

  Om fullmaktsgivaren befinner sig utomlands kan banken inte på ett tillförlitligt sätt kontakta fullmaktsgivaren för kontroll av fullmakten. Fullmaktsgivaren kan i dessa fall lämna in originalfullmakten på ett Swedbankkontor utomlands eller annan utländsk bank, en svensk ambassad, Notarius Publicus eller konsultat i landet där fullmaktsgivaren befinner sig. Nämnda instanser gör id-kontroll, tar emot originalfullmakten samt intygar identiteten genom att stämpla fullmakten och vidimerar en kopia av identitetshandlingen. Originalfullmakten skickas sedan av tjänstemannen direkt från denna instans tillsammans med den vidimerade kopian av identitetshandlingen till Sparbanken Västra Mälardalen, Box 904, 731 29 Köping.

 4. Testamente

  I de fall det finns ett lagakraftvunnet** testamente skickar ni in en vidimerad* kopia. Det är viktigt att samtliga sidor är med.

 5. Vid avslut av bankfack

  Bankfack avslutas på aktuellt kontor av samtliga dödsbodelägare gemensamt (enligt registrerad bouppteckning eller dödsboanmälan). De dödsbodelägare som inte är närvarande måste upprätta en fullmakt.

  Fullmakt dödsbo

 6. Bolån

  Bolån som är kopplade till dödsboet måste hanteras (lösen alternativt övertag av lån) på kontor eller Kundcenter.

 7. Skicka in till

  Sparbanken Västra Mälardalen
  Box 904
  731 29 Köping

Frågor?

Välkommen att kontakta oss på 0771-55 00 55 på vardagar, klockan 08.00 - 20.00. 

*Vidimera betyder att någon skriver sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på kopian och genom det intygar att kopian stämmer med originalet.

**Testamentet ska vara lagakraftvunnet. Detta innebär att testamentet antingen ska ha godkänts skriftligen av samtliga arvingar enligt den registrerade bouppteckningen eller dödsboanmälan eller ha delgivits arvinge genom överlämnande av vidimerad* kopia av testamentet. I sistnämnda fall ska tiden för så kallad klandertalan (överklaga testamentet) - 6 månader från den sista delgivningen av testamentet - ha gått ut utan att klandertalan väckts. Bevis om att klandertalan ej väckts kan ni få från tingsrätten inom vars område den som avlidit bodde.