Specialistkompetens kring skiftets alla olika aspekter

Att sälja eller överlåta företaget kan vara en lång och mödosam process med många dimensioner – ekonomiska, juridiska och inte minst känslomässiga. Genom vår jurist kan vi erbjuda specialistkompetens genom hela processen.

Det finns många sätt att genomföra ett ägar- eller generationskifte i ett företag eller lantbruk. En överföring av ett företag eller lantbruk till nästa generation kan i princip ske genom något av följande alternativ:

  • Genom arv eller testamente
  • Genom gåva
  • Genom försäljning, inom eller utanför familjekretsen

I det enskilda fallet är det inte ovanligt med en kombination av de olika alternativen. Överlåtelser på annat sätt än genom arv/testamente sker ofta genom ett mellanting mellan gåva och försäljning. Betalar förvärvaren inte ett pris som motsvarar marknadsvärdet på företaget, kan förvärvet komma att betraktas dels som gåva, dels som försäljning/köp. Eller, som det också kallas, ett blandat fång. Ett sådant blandat fång medför att överlåtaren ska beskattas för den del av överlåtelsen som anses utgöra en försäljning av aktier/andelar.

Läs mer om ägarskifte steg för steg under länken nedan.

Skattekonsekvenser

När du planerar ett ägarskifte i ditt företag eller lantbruk måste du naturligtvis också ta hänsyn till skattekonsekvenserna av de olika tänkta alternativen.

Det är alltså en mängd regler som du måste känna till och anpassa dig efter i samband med en överlåtelse av din verksamhet till nästa generation. Genom att i god tid ta sakkunnig hjälp kan du underlätta för nästa generation att ta över verksamheten. Frågor du bör fundera över inför ett ägarskifte är därför:

Vilka inkomstskatter uppkommer för dig och för förvärvaren?

Hur påverkas din förmögenhetsskattesituation av överlåtelsen och går den att påverka genom affärens utformning?

Företagsformen avgörande

De skattemässiga konsekvenserna av ett ägarskifte är i hög grad beroende av i vilken företagsform du bedriver din verksamhet.

Enskild näringsverksamhet

Om du bedriver enskild näringsverksamhet är en överlåtelse civilrättsligt att se som en överlåtelse av varje enskild tillgång i näringsverksamheten för sig. Skattemässigt utgör en försäljning av tillgångarna i en enskild näringsverksamhet den sista affärshändelsen i företaget, som då innefattar en utförsäljning av företagets tillgångar (inkråm).

Bolag

Bedriver du i stället företaget som aktiebolag eller handelsbolag/kommanditbolag finns möjlighet till såväl gåva som försäljning av aktier/andelar. Man kan även tänka sig en inkråmsförsälning före överlåtelse av aktier/andelar. Vid en inkråmsförsäljning kan företaget sälja tillgångarna och sedan kan du som ägare tillgodogöra dig de likvida tillgångarna i företaget. Vid en aktie/andelsförsäljning kan du som delägare sälja aktierna i aktiebolaget eller andelarna i handelsbolaget/kommanditbolaget direkt.

Enskild näringsverksamhet

Vid överlåtelse av enskild näringsverksamhet är den vanligaste överlåtelseformen ren gåva.

Om du vill ha ett vederlag i samband med gåvan kan en väg vara att ombilda din verksamhet till aktiebolag. I så fall kan du ensam bilda ett aktiebolag och överlåta tillgångarna till bolaget för ett pris som ligger mellan skattemässigt restvärde och marknadsvärde. Underprisöverlåtelse, det vill säga överlåtelse till pris understigande marknadspris, kan – utan skattekonsekvenser – ske till eget aktiebolag eller till ett aktiebolag, som ägs av dem som ska överta verksamheten.

Handelsbolag

Även när det gäller överlåtelse av andel i handelsbolag är den vanligaste överlåtelseformen gåva. Gåva kan ske såväl av hel andel som ideella andelar därav och såväl direkt som succesivt.

Överlåtelse av handelsbolagsandel mot vederlag understigande marknadsvärdet utgör ett blandat fång, vilket medför att överlåtaren ska kapitalvinstbeskattas för den del av överlåtelsen som anses utgöra försäljning.

Om du överlåter en handelsbolagsandel, som har en negativ justerad anskaffningsutgift måste du komma ihåg att även en ren gåva eller annan så kallad benefik överlåtelse, exempelvis en bodelning, medför att du måste betala kapitalvinstskatt på detta negativa värde.

Aktiebolag

Det är i och för sig möjligt att överlåta aktier genom gåva mot vederlag understigande marknadsvärdet, men det är i regel ingen lämplig metod att åstadkomma ett ägarskifte. En sådan transaktion utgör nämligen ett blandat fång, vilket medför att du som överlåtare ska kapitalvinstbeskattas för det antal aktier som du anses ha sålt i samband med överlåtelsen.

Om du vill ha viss betalning för dina aktier i samband med ett ägarskifte är det inget som hindrar att du säljer en del av aktierna till marknadspris och överlåter resten av aktierna som gåva utan vederlag. Du kommer dock att bli beskattad för de aktier du sålt.

Ett annat sätt att få betalt i samband med ett ägarskifte är att du säljer aktierna i ditt bolag till ett annat aktiebolag, som du äger. Priset för aktierna kan bestämmas fritt så länge det inte överstiger marknadsvärdet. Du kan sedan skänka aktierna i det nya aktiebolaget till den som ska ha bolaget enligt förutsättningarna för ägarskiftet.

Så förbereder du dig

Det finns ett antal frågeställningar att ta hänsyn till när du ska fatta beslut om vilket alternativ som ska väljas vid ett ägar- eller generationsskifte. Du bör därför ta hjälp och råd av någon som är väl insatt i de frågeställningar som uppkommer i samband med ett skifte i företaget eller lantbruket.

Ska företaget eller lantbruket överföras genom arv/testamente måste du ha klart för dig vem/vilka som kommer att ärva företaget enligt den arvsordning som gäller. Arvsordningen påverkar du, vid behov, genom att upprätta ett testamente. Du måste också försöka bedöma om den som ska ta över har råd att behålla företaget. Arvsreglerna kan nämligen tvinga förvärvaren att betala skifteslikvid till övriga dödsbodelägare samt arvsskatt. Ska generationsskiftet ske genom arv/testamente är det därför viktigt att du ser över din försäkringssituation, till exempel när det gäller livförsäkringar.

Om företaget eller lantbruket ska överlåtas inom familjekretsen under din livstid, måste du överväga om detta ska ske genom gåva eller genom försäljning/köp eller genom blandat fång. Det är också viktigt att redan på planeringsstadiet fundera över hur eventuella syskon, som inte får del av företaget, ska kompenseras.

Ska företaget eller lantbruket överlåtas utanför familjekretsen säljs företaget i allmänhet på den öppna marknaden. Du måste då ta ställning till om en sådan försäljning ska föregås av andra åtgärder för att förbättra resultatet av överlåtelsen.

Planera i god tid

Även om en stor del av planeringen rör skattefrågor, finns det många andra frågor att ta ställning till och lösa på bästa sätt. Vilken lösning du slutligen väljer för att genomföra ett ägar- eller generationsskifte är naturligtvis beroende av din och verksamhetens situation vid den aktuella tidpunkten.

Det finns ingen generell, allmängiltig lösning när det gäller ägarskifte, utan lösningen måste i varje enskilt fall skräddarsys. Planeringen av ett ägar- eller generationsskifte kräver därför många överväganden och många diskussioner. För den äldre, ”avgående” generationen ska skiftet medföra att ekonomin är tryggad även efter skiftet. För den yngre, tillträdande generationen är det viktigt att alla involverade, även de som inte får del i företaget eller lantbruket, känner att de får rimlig kompensation. En förutsättning för ett lyckat generationsskifte är just att alla i familjen ska känna sig nöjda med resultatet.

Ofta finns betydande värden i familjeföretaget och den dag generationsskifte ska ske ställs därmed krav på att likvida medel finns för att alla önskemål ska kunna tillgodoses. Det är därför bra att i god tid planera och så långt som möjligt underlätta för det kommande generationsskiftet. Det kan ske genom att den äldre generationen löst pensionsfrågan och att det finns kapitalförsäkringar tecknade med de barn som ska kompenseras.

Mer information

Vill du veta mer eller har du några andra funderingar? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Du kan också kontakta din rådgivare, besöka något av våra kontor i Köping, Arboga eller Kungsör, eller ringa Kundcenter på 0771-55 00 55 så hjälper vi dig.

Ditt namn (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din fråga eller meddelande till oss

Ja, jag samtycker till att banken använder uppgifterna jag fyllt i ovan för att hjälpa mig med mitt specifika ärende.
Du samtycker med användandet av detta formulär att din ifyllda information ovan administreras av banken. Uppgifterna du lämnar sparas högst i sex månader eller i nära anslutning till din begäran om radering. För detaljerad information om bankens behandling av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad besök www.sparbankenvm.se/gdpr.