Föreningar

Vi på Sparbanken Västra Mälardalen är stolta över att vara en viktig del av Västra Mälardalens föreningsliv. Vi samarbetar med många klubbar och andra partners för att stödja och utveckla föreningslivet – eftersom vi vill vara en positiv kraft i vår region.

Förutom att vi sponsrar ett stort antal föreningar i Västra Mälardalen, sätter vi varje år av en del av vår vinst som går till att utveckla Västra Mälardalen.

Läs mer om sponsring och sparbanksmiljonen

Ett annat sätt att vara en positiv del av föreningslivet är att tillhandahålla bra erbjudande till våra föreningskunder.

I föreningen är det personliga engagemanget drivkraften och arbetsuppgiften stor och viktig. Eftersom tid ofta är en bristvara underlättar det att arbeta med produkter som förenklar administrationen och ger mer tid över.

Sparbanken och Föreningen

För att kontakterna mellan Sparbanken och föreningen ska fungera så smidigt som möjligt är det viktigt att föreningen uppfyller vissa formella krav. Nedan kan du läsa om vad föreningen behöver tänka på.

De allra flesta föreningar är så kallade ideella föreningar, som uppstår genom att personer sluter sig samman för att ägna sig åt någon gemensam aktivitet eller kanske för att verka för ett gemensamt intresse. Nedanstående information avser endast ideella föreningar.

När en förening har antagit stadgar och valt en styrelse är föreningen en så kallad juridisk person, vilket betyder att föreningen kan träffa avtal, öppna bankkonton, vara part i rättegång, med mera.

Ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet ska dessutom vara registrerade hos Bolagsverket.

Stadgar

En förening måste ha skrivna stadgar som reglerar föreningens ändamål, organisation, med mera.

I föreningens stadgar bör följande finnas med:

 1. föreningens namn (firma)
 2. säte, d v s i vilken ort föreningen finns
 3. föreningens ändamål
 4. regler för hur föreningen ska driva sin verksamhet
 5. regler för medlemskap och uteslutning av medlem
 6. uppgift om föreningens beslutande organ
 7. regler om rösträtt och beslutsfattande
 8. bestämmelser om hur styrelsen väljs och firmatecknare utses, antal ledamöter och suppleanter, beslutsfattande, m.m.
 9. verksamhets- och räkenskapsår
 10. bestämmelser om revisorer
 11. regler för ändring av stadgarna
 12. regler för upplösning av föreningen, varav ska framgå vad som ska ske med föreningens kvarvarande tillgångar.

Protokoll från årsmöte och styrelsesammanträde

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. På årsmötet utses föreningens styrelse och vanligen också firmatecknare, det vill säga den eller de som kan företräda föreningen i exempelvis kontakterna med banken.

I vissa föreningar har utseendet av firmatecknare delegerats till styrelsen som fattar beslut på styrelsesammanträdet.

De beslut som fattas på årsmöte eller på styrelsesammanträde ska protokollföras. Av protokollet ska framgå:

 1. vilken dag sammanträdet hållits
 2. närvarande personer (gäller styrelseprotokoll)
 3. protokollförare
 4. justeringsman
 5. underskrifter av protokollförare och justeringsman

Till höger hittar du en blankett för utdrag ur protokoll fört vid årsmöte och styrelsemöte – fyll i denna och ta med till banken.

Firmateckning

Föreningen måste kunna visa vem eller vilka som har rätt att företräda föreningen. Detta sker på olika sätt beroende på om föreningen är registrerad eller inte.

Ideella föreningar som är registrerade hos Bolagsverket

Firmateckningsrätten framgår av föreningens registreringsbevis.

Ideella föreningar som inte är registrerade hos Bolagsverket

Firmateckningsrätten styrks genom uppvisande av stadgarna och protokoll från årsmöte/styrelsemöte. Det är naturligtvis viktigt att besluten i protokollet har utformats på ett sådant sätt att det inte kan råda något tvivel om vem eller vilka som företräder föreningen.

Exempel

Här hittar du några exempel på hur ett beslut om firmateckning kan utformas och innebörden av de olika exemplen:

 • ”Föreningens firma tecknas av styrelsen” Innebörd: Firman tecknas av samtliga styrelseledamöter tillsammans.
 • ”Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, två i förening.” Innebörd: Firman tecknas av ordföranden och kassören tillsammans.
 • ”Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var och en för sig”. Innebörd: Firman kan tecknas av ordföranden ensam eller av kassören ensam.
 • ”Föreningens firma tecknas av A,B,C och D, två i förening” Innebörd: Firman kan tecknas av två, vilka som helst, av de uppräknade personerna, tillsammans.

Kom ihåg!

Ta alltid med följande handlingar vid besök på banken:

 1. Föreningens stadgar
 2. Protokoll från senaste årsmöte som visar val av styrelse och firmatecknare
 3. Protokoll från styrelsesammanträde (endast om styrelsen har utsett firmatecknare)

Föreningspaketet

Föreningslivet har många sidor, en av dem är ekonomi. Den är nog så viktig för en förening som planerar för framtiden. Föreningens ekonomi ska vara lätt att sköta, så att kassören får tid över till föreningslivet. Vårt Föreningspaket passar både mindre och större föreningar. För detta betalar föreningen 900 kr per år (ord. pris 1150 kr/år).

Föreningskonto

Föreningskontot är ett konto för in- och utbetalningar och utgör grunden i Föreningspaketet. Du kopplar enkelt på en rad andra tjänster och produkter.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin*.

Bankkort

Med ett Bankkort kan du bekvämt göra inköp till föreningen. Alla inköp och uttag dras direkt från föreningskontot och kan ersätta kontanthantering och handkassa vid så gott som alla tillfällen. Läs mer om bankkort

Bankgiro

Med ett bankgironummer kopplat till ditt Föreningskonto blir det enkelt och säkert att betala – både för dig och dina kunder. Läs mer om bankgiro

Internetbanken företag

Med Internetbanken sköter du föreningens ekonomi på ett snabbt och bekvämt sätt. Du kan betala fakturor, hålla koll på inbetalningar och med tilläggstjänsten e-bokföring har du klarat av föreningens bokföring med några enkla klick. Läs mer om Internetbanken

Appen för företag

Med appen i mobilen sköter du föreningens ekonomi när du vill och var du vill. Håll koll på inbetalningar, betala och överför. Läs mer om appen

Kundcenter

Att alltid ha banken i närmaste telefon är tryggt och bekvämt. På 0771-55 00 55 når du vår egen lokala Telefonbank i Köping. Du får hjälp av våra kunniga rådgivare via Personlig service, eller betjänar dig själv via Självbetjäningsfunktionen.

Västra Mälardalskonto Förening

Hög ränta till låg risk. Med Västra Mälardalskonto Förening placerar du överlikviditet som kan växa tryggt. Minsta placeringsbelopp är 50.000 kr och ger ränta från första kronan.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin*.

Andra bra tjänster

e-bokföring

Få mer tid över! Med e-bokföring försvinner upp till 60-80 procent av bokföringsarbetet och din bokföring är alltid avstämd. Läs mer om e-bokföring

Swish

Swish passar perfekt för idrottsföreningen som tar betalt för startavgiften, lagtröjan, lägeravgiften eller korven. För föreningen som har flera sektioner anknutna är det möjligt att ansluta ett Swish-nummer för varje sektion. Läs mer om Swish

Pris

Pris för Föreningspaketet är 900 kr/år. Ordinarie pris för tjänsterna är 1150 kr/år. Avgifter och kostnader kan tillkomma vid användning av tjänsterna.

 

*Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se.

Mer information

Vill du veta mer eller har du några andra funderingar? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Du kan också kontakta din rådgivare, besöka något av våra kontor i Köping, Arboga eller Kungsör, eller ringa Kundcenter på 0771-55 00 55 så hjälper vi dig.

Ditt namn (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din fråga eller meddelande till oss

Ja, jag samtycker till att banken använder uppgifterna jag fyllt i ovan för att hjälpa mig med mitt specifika ärende.
Du samtycker med användandet av detta formulär att din ifyllda information ovan administreras av banken. Uppgifterna du lämnar sparas högst i sex månader eller i nära anslutning till din begäran om radering. För detaljerad information om bankens behandling av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad besök www.sparbankenvm.se/gdpr.

Inför möte med banken

Nedan hittar du checklista och mallar som underlättar föreningens kontakt med banken:

Kom ihåg!

Ta alltid med följande handlingar vid besök på banken:

 • Föreningens stadgar
 • Protokoll från senaste årsmöte som visar val av styrelse och firmatecknare
 • Protokoll från styrelsesammanträde (endast om styrelsen har utsett firmatecknare)