Nedanstående räntor gäller fr o m 2016-03-16.
KONTO RÄNTA
Företagskonto
Belopp över 250.000 kr 0,00 %
Belopp mellan 100.000 kr och 250.000 kr 0,00 %
Belopp upp till 100.000 kr 0,00 %
Fria uttag
 * Omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Placeringskonto
Belopp över 1.000.000 kr, från första kronan 0,10 %
Belopp mellan 250.000 kr och 1.000.000 kr, från första kronan 0,00 %
Belopp upp till 250.000 kr 0,00 %
 * Omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Västra Mälardalskonto Lantbruk/Företag/Förening
Belopp under 50.000 kr 0,00 %
Belopp 50.000 kr och högre, från första kronan 0,00 %
Sex fria uttag per år, därefter kostar uttag 2 %, dock minst 200 kr per uttag.
 * Omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Fasträntekonto
Exempel på ränta, löptid 1 år, belopp 50.000-1.000.000 kr, per 2019-02-18. Kontakta oss för dagsaktuell ränta.Minimibelopp 50.000 kronor. Räntan varierar beroende på löptiden, som kan vara från tre månader upp till fem år.

* Omfattas av den statliga insättningsgarantin.

0,43 %
Föreningskonto
Belopp under 50.000 kr 0,00 %
Belopp 50.000 kr och högre, från första kronan 0,00 %
Fria uttag
 * Omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Skogskonto
med flera skatteutjämningskonton.
Gäller även Skogsskadekonto, Investeringskonto och Upphovsmannakonto.
1,05 %
 * Omfattas av den statliga insättningsgarantin.
RÄNTEBASER
  1. FSPA DAG (DAGI/U)
  2. FSPA VECKA (VECI/U)
  3. FSPA BAS (BARI/U)

Kontakta ditt sparbankskontor för aktuell räntesats.

  1. DAG in/ut fastställs varje dag (bankdag) kl 10.00 i varje vecka och gäller på kundkontot från och med innevarande dag till nästa dag (bankdag).
  2. VECKA in/ut på tisdagen (bankdag) kl 11.00 i varje vecka och gäller på kundkontot på onsdag (bankdag). Om räntan förändras mer än 0,20 % mellan onsdag-tisdag justeras kundräntan automatiskt från och med nästa bankdag.
  3. BAS in/ut fastställs på tisdagen (bankdag) kl. 11.00 i varje vecka och gäller på kundkontot på onsdagen (bankdag). Om räntan förändras mer än 0,20 % mellan onsdag-tisdag justeras kundräntan automatiskt från och med nästa bankdag.

 

* Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se.